BIP

DPS Karmelkowa 25
Karmelkowa 25
Wrocław

Spis treści:

Opis

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu funkcjonuje na podstawie decyzji Nr PS.II.9013-26/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na prowadzenie Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu na czas nieokreślony.

Typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych 

Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców: 236

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej został oddany do użytku mieszkańców     w 1981 roku, jest placówką stacjonarną - koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom położony jest w części południowej Wrocławia, na bardzo zielonym osiedlu Oporów. Budynek otoczony jest dużym ogrodem z alejkami spacerowymi, altankami i fontanną, które uprzyjemniają spędzanie czasu wolnego naszym mieszkańcom. Dojazd możliwy jest dzięki linii MPK 107.

Osoby zainteresowane odwiedzinami bliskich w Domu mogą skorzystać  z bezpłatnego parkingu dla gości oraz pokoju gościnnego.

Personel Domu dokłada wszelkich starań, aby otoczyć podopiecznych profesjonalną opieką oraz ciepłą, domową atmosferą.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964).

Dom zapewnia całodobową opiekę osobom, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagają wsparcia. W ramach prowadzonej działalności świadczone są następujące usługi:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych

Miejsce zamieszkania

Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jedno, dwu, trzy i czteroosobowymi. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w  instalację  przyzywową, telewizory, łóżka rehabilitacyjne wielofunkcyjne, szpitalne oraz meble niezbędne do codziennego użytku.  Pokoje mieszkalne wyposażone są w stały nieograniczony dostęp do Internetu. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie nieruchomości znajduje się zewnętrzny ogród przystosowany do osób  z niepełnosprawnością.

Link do GALERII

Wyżywienie

Mieszkańcy Domu mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz systemu HACCP. Istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego bądź dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę.

Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków na stołówkach  lub w swoich pokojach. Ponadto mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do podstawowych  produktów żywnościowych.

Osoby wymagające pomocy w spożywaniu posiłków są karmione przez personel opiekuńczy. Jadłospisy uwzględniają zlecone diety oraz potrzeby żywieniowe mieszkańców.

Dodatkowo obiekt wyposażony jest w kuchenki dla mieszkańców, w których mogą sobie przygotowywać dania z własnych produktów żywnościowych.

Usługi opiekuńcze

Wykwalifikowany personel zapewnia naszym mieszkańcom całodobową pielęgnację i opiekę, udziela pomocy we wszystkich dziedzinach życia w zależności od potrzeb, a także czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, profilaktykę odleżyn, zmianę opatrunków zleconych przez lekarza, podawanie leków, karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, pomoc w korzystaniu z przyrządów ortopedycznych , w tym wózków inwalidzkich.  Usługi opiekuńcze świadczą pracownicy o kwalifikacjach zawodowych w pracy z osobami wymagającymi wsparcia (m.in. opiekunki, opiekunowie kwalifikowani w dps, opiekunowie medycznie, pielęgniarki).

Korzystamy z Centralnego Systemu Rejestracji w MCUS, który koordynuje działania w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców. Zapewniamy umawianie wizyt na konsultacje lekarskie i badania oraz dowóz z opieką paramedyczną.

Zapewniamy opiekę pielęgniarską na podstawie rozpoznanych  potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych mieszkańców w różnych stanach zdrowia  i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej. Przygotowujemy i aktywizujemy do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Korzystamy ze pomocniczych sprzętów medycznych i ortopedycznych wspomagających codzienną opiekę i pielęgnację.

Usługi wspomagające

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez: 

Opieka socjalna

Pracownicy socjalni Domu ustalają sytuację socjalno-bytową osoby przed przyjęciem do Domu w jej miejscu zamieszkania lub pobytu w celu określenia indywidualnego planu wsparcia, określającego działania dotyczące adaptacji osoby do nowej sytuacji życiowej. Ponadto udzielają informacji o zasadach pobytu w Domu i funkcjonowania Domu. Przyjmują nowego mieszkańca do domu pomocy, przeprowadzają wstępną rozmowę z nowym mieszkańcem i jego rodziną  lub opiekunem prawnym, ustalają wstępne warunki pobytu. Dodatkowo współpracują z innymi sekcjami w celu stworzenia i realizacji indywidualnego planu wsparcia, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, celem zminimalizowania poczucia osamotnienia mieszkańca, pomagają w załatwianiu spraw osobistych i  współpracują z innymi instytucjami, prowadzą trening umiejętności samoobsługi oraz motywują do aktywności, leczenia, rehabilitacji.

Opieka specjalistyczna psychologa

Dom zapewnia bieżącą opieka psychologa. Zmiana dotychczasowego otoczenia, pogorszenie stanu zdrowia czy rozłąka z bliskimi to często trudna sytuacja dla naszych mieszkańców.  W takich chwilach nasi mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy psychologa, która w miarę możliwości dostosowuje się do indywidulanych potrzeb mieszkańca. 

terapia zajęciowa

Na terenie Domu prowadzone są działania usprawniające, mające na celu przede wszystkim usamodzielnienie mieszkańca oraz edukację, reedukację i doskonalenie wykonywania czynności dnia codziennego, przy ścisłej współpracy z personelem sekcji opiekuńczych. Główny nacisk kładzie się również na samorealizację i wzmacnianie samodzielności mieszkańca, a także na rozwijanie więzi społecznych i przeciwdziałanie samotności.

Jedną z nowatorskich form usprawniania funkcji psychofizycznych jest prowadzona w Domu dogoterapia. Terapia skierowana jest do osób niepełnosprawnych i samotnych. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktów z psem mieszkańcy czują się pewniej w środowisku domu pomocy społecznej, łatwiej nawiązują kontakty, zdobywają nowych przyjaciół.

Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca - grupowa i indywidualna na sali  oraz indywidualna przy łóżku mieszkańca. 

Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą swoje zajęcia grupowo w pracowniach oraz indywidualnie w pokojach mieszkańców i pokojach dziennego pobytu. Tematyka zajęć planowana jest w zależności od pór roku, świąt, rocznic oraz innych uroczystości. Zajęcia aktywizujące dostosowane są do indywidualnych potrzeb mieszkańców i mają na celu podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, wspieranie aktywności i pomoc w samorealizacji, rozwijanie zainteresowań i wyobraźni. W realizacji planu codziennych zajęć stosowane są różnorodne formy terapii.

 • arteterapia - działanie obejmujące terapię z użyciem sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych technik 
 • muzykoterapia - wykorzystanie terapeutycznej wartości muzyki w sposób odbiorczy, jak również wykonawczy
 • biblioterapia - odbiór i analiza dzieł literackich
 • kulinoterapia - regularne spotkania, wspólne pieczenie i przygotowywanie potraw 
 • silwoterapia - terapia poprzez kontakt z przyrodą
 • ludoterapia - terapia za pomocą gier i zabaw
 • choreoterapia - forma terapii wykorzystująca ekspresję ruchową, oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną i fizjologiczną oraz na sferę kontaktów interpersonalnych

działania kulturalno-oświatowe

Mieszkańcom proponowane są różnorodne, często nowatorskie formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do sprawności fizycznej i umysłowej. Należą do nich między innymi: 

 • spotkania towarzyskie
 • zapewnienie z korzystania z prasy codziennej ora z biblioteki
 • gry i zabawy stolikowe
 • wyjścia i wyjazdy do miejsc kultury  (kino, teatr)
 • odwiedziny dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń
 • spotkania z seniorami miasta Wrocławia, klubami seniora
 • spotkania z mieszkańcami innych Domów Pomocy Społecznej
 • wieczorki taneczne
 • organizowanie imprez okolicznościowych (np. majówka)

Dużą wagę przywiązuje się do imprez rekreacyjno-sportowych, gdzie każdy z mieszkańców może zrealizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.

terapia ruchowa

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z aktywizacji ruchowej w formie indywidualnej i grupowej oraz masażu leczniczego.

Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych  

Wychodząc naprzeciw potrzebom religijnym naszych mieszkańców zapewniamy:

 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i Święta w kaplicy znajdującej się na terenie Domu
 • możliwość skorzystania z indywidualnych posług religijnych
 • możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca

Stwarzanie warunków do rozwoju samorządności –  jak w każdym z naszych Domów Pomocy społecznej także i w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej aktywnie działa Rada Mieszkańców wybierana co 4 lata przez Zgromadzenie Mieszkańców. Rada Mieszkańców jest organem doradczym Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców. Systematyczne spotkania Rady Mieszkańców pozwalają poruszyć tematy funkcjonowania Domu, wszystkich spraw problemowych dotyczących organizacji usług, w celu podnoszenia ich standardów. Rada czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców, które zawarte są w Regulaminie Domu.

 


Procedura przyjmowania

Położenie


Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: wtorek, 19 czerwiec 2018
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl