BIP

Opis projektu
2017-06-27

Opis projektu

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Dziennych Domach Pomocy wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych to: zespół działań, w szczególności organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to rehabilitacja społeczna w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Działania podejmowane w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych to:

-       wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej poprzez terapię zajęciową, działania edukacyjne i  kulturalno-oświatowe, treningi umiejętności, indywidualną terapię prowadzoną przez psychologa;

-       wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych poprzez  działania kulturalno-oświatowe na terenie ośrodka oraz na zewnątrz, w których klienci mogą zapoznać się np. ze sztuką a pełnosprawni zwiedzający mają możliwość do zmiany negatywnych przekonań o niepełnosprawności, poprzez poradnictwo psychologiczne;

- likwidacja barier, w szczególności architektonicznych i technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji poprzez realizację zadania objętego przedmiotowym wnioskiem;

-   kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi na terenie Wrocławia oraz poprzez wspólne działania ze szkołami i przedszkolami co prowadzi do integracji międzypokoleniowej.

Wszystkie  działania zmierzają do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu  funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej klientów, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11 (dalej: DDP), który jest objęty wnioskiem funkcjonuje od 1978 r. W latach 1991-2007 funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych funkcjonuje nieprzerwanie od 2007 r. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzona jest stale począwszy od 1978 r.

Roboty budowlane polegające na przebudowie DDP wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych obejmują w szczególności:

-    likwidację barier architektonicznych w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia z osobami starszymi, w tym osobami niepełnosprawnymi (dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie powierzchni użytkowych pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – głównie świetlice, przebudowa wejścia od strony dziedzińca – pochylnia, wejście główne dla odwiedzających, dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się, budowa toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych);

-   dostosowanie przestrzeni obiektu budowlanego -  DDP do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych, tak aby obiekt ten mógł być jak najbardziej efektywnie wykorzystany do celów rehabilitacji społecznej tych osób (zwiększenie powierzchni użytkowych pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – głównie świetlice). Przebudowa umożliwi rozszerzenie działań  aktywizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem działań rehabilitacji ruchowej (zwiększenie powierzchni umożliwi prowadzenie grupowych zajęć z kinezjologii,  montaż urządzeń rehabilitacji ruchowej np. rowerki, steppery);

-  wydzielenie gabinetu do terapii indywidualnej prowadzonej w ramach rehabilitacji społecznej dla klientów, w tym osób niepełnosprawnych, przez psychologa i pielęgniarkę.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

 

1)  Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (planuje się przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego).

2)   Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.

3)   Realizacja robót budowlanych, w tym w szczególności:

a)   przebudowa pomieszczeń ze zmianą układu funkcjonalnego;

b)   budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony podwórza;

c)    budowa pochylni dla dostaw towarów w pomieszczeniu od strony ulicy Dąbrowskiego;

d)   likwidacja kuchni oraz pozostałych pomieszczeń związanych z obsługą kuchni;

e)   zmiana sposobu ogrzewania z elektrycznego na gazowe;

f)    przebudowa pomieszczeń, utworzenie nowoprojektowanych pomieszczeń: wydawalni posiłków, zmywalni naczyń, magazynu, zmywalni pojemników, pomieszczenia gospodarczego;

g)   likwidacja toalety dla personelu i budowa pomieszczenia dla personelu;

h)   budowa nowoprojektowanej toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych;

i)     zmiana kształtu i wielkości jadalni wraz z wydzieleniem korytarza z miejscem na szafy magazynowo – ubraniowe;

j)    zmiana układu obecnych toalet dla odwiedzających;

k)   zmiana sposobu wentylacji na mechaniczną;

l)    wykonanie daszka nad wejściem głównym do DDP od strony podwórza;

m) utworzenie gabinetu do terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologa i pielęgniarkę.

4)   Odbiór robót budowlanych.

5)   Rozliczenie finansowe i zakończenie zadania.

 

 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: czwartek, 24 maj 2018
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl