Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko pracownika socjalnego


Wymagania

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Wykształcenie średnie/ wyższe kierunkowe – dyplom uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 3. Znajomość przepisów prawa a w szczególności:  Ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, K.P.A. , znajomość obsługi komputera: Word, Excel
 4. umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista

3. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r. w DPS przy ul. Karmelkowej 25

4. Planowany ramowy zakres czynności pracownika socjalnego:

 1. Ustalenie aktualnej sytuacji socjalno-bytowej osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w jej miejscu zamieszkania.
 2. Przyjęcie nowego mieszkańca do DPS, założenie i prowadzenie całości dokumentacji oraz wykonanie wszystkich czynności administracyjnych w tym sporządzanie wywiadów aktualizacyjnych cześć IV.  
 3. Wprowadzenie nowoprzyjętego mieszkańca do pokoju, oraz udzielenie informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.
 4. Rozpoznawanie potrzeb mieszkańca i zaplanowanie form pomocy z zastosowaniem odpowiednich metod i technik pracy socjalnej.
 5. Udział w opracowaniu indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.
 6. Pomoc mieszkańcowi w utrzymywaniu kontaktu z rodziną, opiekunami oraz urzędami i instytucjami.
 7. Naliczanie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.
 8. Organizowanie i zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
 9. Podejmowanie działań w celu likwidacji środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych pozostawionych przez zmarłego mieszkańca.
 10. Sporządzanie umów użyczenia, których przedmiotem jest wyposażenie lokalu mieszkalnego  z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.
 11. Wykonywanie zakupów dla mieszkańców o ograniczonej sprawności psychoruchowej oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
 12. Organizowanie czynności związanych z pochówkiem zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
 13. Przygotowanie danych w celu sporządzenia informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o ilości miejsc, zgonach i przyjęciach w Domu Pomocy Społecznej.

 
dokumenty aplikacyjne tj. CV czy list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016